Vragen en antwoorden m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Relevante vragen en antwoorden m.b.t. de AVG voor instanties.

Wij gaan intensiever samenwerken!

Zie hiervoor de gezamenlijke Nieuwsbrief van de regio's Maastricht-Heuvelland, Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek.

Bijeenkomst Gebruikersoverleg.

Het volgende halfjaarlijkse gebruikersoverleg met de Instantie-beheerders is gepland op maandag 4 juni 2018, aanvang: 09.00 uur. Deze bijeenkomst zal plaats vinden in het multifunctionele gebouw "A gene Bek", Tacitusstraat 130 te Heerlen. Parkeergelegenheid is naast dit gebouw.

Uniformering signaleringscriteria

De verwijsindex Parkstad, nu: Vroeg Samenwerken in Parkstad Limburg, is in het afgelopen jaar in het kader van de "Door-ontwikkeling van de verwijsindex" een proces in gegaan om te onderzoeken of eenduidige signaleringscriteria te formuleren zijn ten behoeve van met name de 1e lijns-organisaties en de 2e lijns-organisaties. In dit proces is deze overweging tevens mee genomen voor de kinderopvang - en peuterspeelzaal organisaties. De Regiegroep Jeugd Parkstad is in haar bijeenkomst van december 2016 akkoord gegaan met het inzetten van de betreffende eenduidige signaleringscriteria ten behoeve van deze drie doelgroepen. Tevens heeft de Regiegroep ingestemd met de voorgestelde naamsverandering naar "Vroeg Samenwerken In Parkstad Limburg". Van belang bij een integrale aanpak van zorg omtrent een kind/jongere is open te staan voor zo spoedig mogelijke samenwerking met de verantwoordelijke ouders/verzorgers. Zoals de nieuwe naam reeds aangeeft is het streven om een in zo vroeg mogelijk stadium die samenwerking te zoeken. Dit voorkomt in de regel dat ouders/verzorgers afwijzend staan te aanzien van betrokkenheid en samenwerking. In dat geval kan dan ook zo vroeg mogelijk daadwerkelijk de samenwerking met ketenpartners worden gezocht en de aanpak van noodzakelijke zorg met elkaar worden afgestemd. Aanvullend aan de in Hoofdstuk 3, Artikel 7.1 van de Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Jongeren van Maastricht-Heuvelland en Parkstad Limburg (van 11/12/2014) genoemde signaleringscriteria, heeft de doorontwikkeling voor deze drie doelgroepen geleid tot het inzetten van de volgende gezamenlijke signaleringscriteria, namelijk:

A. 1e lijns-organisaties:

1. Als een derde ketenpartner (buiten jezelf en één van je natuurlijke bronnen, zie de notitie "Doorontwikkeling verwijsindex") erbij wordt betrokken en/of het "1G1P1R"-traject wordt ingezet.

2. Als (de geïndiceerde / beoogde / noodzakelijk) samenwerking en/of zorg niet op gang komt (volgens de eigen professionele inschatting).

3. Ingrijpende gebeurtenissen voor de cliënt, eventueel in combinatie met 1 en 2.

Er kunnen redenen zijn dat voldaan wordt aan deze signaleringscriteria maar er besloten wordt niet te signaleren. Dit dient dan gemotiveerd en gedocumenteerd te worden in het eigen dossier.

B. 2e lijns-organisaties:

1. Als een dossier wordt aangemaakt, tenzij gemotiveerd onderbouwd wordt aangegeven dat signalering (nog) niet nodig is.

2. Als de cliënt (de geïndiceerde / beoogde / noodzakelijk) samenwerking niet wil of deze niet op gang komt (volgens de eigen professionele inschatting).

C. Kinderopvang - / Peuterspeelzaal-organisaties:

1. Zodra noodzakelijk een derde (of zelfs al een tweede) ketenpartner (buiten jezelf en één van je natuurlijke bronnen, zie de notitie "Doorontwikkeling verwijsindex") erbij wordt betrokken en/of het "1G1P1R"- traject wordt ingezet.

2. Als (de geïndiceerde / beoogde / noodzakelijk) samenwerking en/of zorg niet op gang komt (volgens de eigen professionele inschatting).

3. Indien er een (herhaalde)betalingsachterstand is en/of het contact hierover moeizaam verloopt.

Er kunnen redenen zijn dat voldaan wordt aan deze signaleringscriteria maar er besloten wordt niet te signaleren. Dit dient dan gemotiveerd en gedocumenteerd te worden in het eigen dossier.

Heeft een organisatie zo mogelijk aanvullend nog een (organisatie specifiek) criterium, dan kan dat aan de betreffende signaleringscriteria worden toegevoegd. Deze signaleringscriteria worden als bijlage gevoegd bij de ondertekende Verklaring aansluiting Samenwerkingsconvenant.

Nieuwe naam signaleringssysteem.

In de afgelopen maanden is regelmatig tijdens gesprekken en/of bijeenkomsten met instanties aangegeven dat de benaming verwijsindex achterhaald is. Er is helemaal geen sprake van verwijzen naar. In feite doet deze aanduiding geen recht aan het uiteindelijke doel van het systeem. Diverse opties zijn overwogen. Ons streven is om in de nieuwe tenaamstelling de kracht van het systeem nadrukkelijke te duiden. Uiteindelijk heeft de Werkgroep Jeugdagenda Parkstad in haar overleg van eind september jl. aangegeven dat de voorkeur van een nieuwe naam uit gaat naar: Vroeg samenwerken In Parkstad. Omdat de afkorting VIP een begrip is geworden, blijven we wel deze afkorting hanteren.

Wat vinden professionals van de verwijsindex?

Onder de titel "De puzzel: ieder stukje telt" staat op verwijsindex.tv het verhaal van Andrea, die 15 jaar als maatschappelijk werkster heeft gewerkt. Ze is nu relatiemanager verwijsindex in Rotterdam en regio. Ze vertelt over haar puzzel, over hoe ieder stukje telt in de jeugdzorg. "Het kind boven alles en voortijdig samenwerken en elkaar vinden om aan het eind van de dag te kunnen denken: Ik heb het goed gedaan". In dat kader roept zij op tot het gebruik van de verwijsindex en tot samenwerken. Deze video is in te zien door in te loggen op www.verwijsindex.tv. en middels gebruik van de gebruikersnaam en de regio Parkstad.Wat vinden professionals van de verwijsindex?

Wat vinden jongeren eigenlijk zelf van de verwijsindex?

Er staat een nieuwe video op verwijsindex.tv. Deze vertelt het opzienbarende verhaal van Nadia. Zij is als kind van verslaafde ouders een zgn. "KOPP en KVO"-ervaringsdeskundige. Zij vertelt haar verhaal, over haar ervaringen met professionals, roept op tot samenwerken en gebruik van de verwijsindex. "Verschuilen achter privacy kan eigenlijk niet meer. Hulpverleners waren er wel, maar niet voor ons. We waren de verwantwoordelijkheid van een ander", aldus Nadia. Gebruikers van MULTISignaal hebben toegang tot deze video door in te loggen op www.verwijsindex.tv en verder te kiezen voor de gebruikersnaam van de toegang tot de verwijsindex en de regio Parkstad.