“Verwijsindex krijgt vervolg naar aanleiding van wetsevaluatie”.

De eerste aanbeveling uit de wetsevaluatie is opmerkelijk te noemen. Bij de vorige evaluatie is duidelijk de meerwaarde aangetoond. De gevolgen die met een afschaffing gepaard zouden gaan, zijn niet genoemd en over het hoofd gezien. Er is geen alternatieve methode beschikbaar wat betreft subsidiariteit. De Verwijsindex realiseert met de minste inbreuk de mogelijkheid tot samenwerking. Er zijn veel jeugdigen die baat hebben bij de Verwijsindex, ook de geïnterviewde jongeren staan er positief tegenover. Naar aanleiding van de landelijke evaluatie over de Verwijsindex heeft een afvaardiging van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal op 3 september gesproken met een medewerker van het ministerie van VWS. Vertegenwoordigers van de regio’s Haaglanden, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Noord-Holland Noord waren aanwezig. Uit het rapport blijkt dat met name in de MULTIsignaal regio’s het gebruik is toegenomen en dat in die regio’s de meerwaarde van de Verwijsindex wordt ervaren. Daarnaast valt niet te ontkennen dat er nog steeds regio’s zijn die de Verwijsindex niet of nauwelijks gebruiken, daar moet onderzoek naar gedaan worden. Waar komt dit door en welke belemmeringen ervaren zij? Om een zo goed mogelijke opvolging aan de aanbevelingen te kunnen geven gaat het ministerie van VWS met verschillende partijen, waaronder gemeenten, in gesprek over de werkwijze van de VIR in gemeenten/regio’s. VWS zal eind dit jaar de Tweede kamer informeren over de vervolgstappen n.a.v. de wetsevaluatie van VIR. Een aantal tips die werden uitgewisseld:

·       De regio Amsterdam vindt het belangrijk dat ouders betrokken worden en wil graag meer transparantie richting de ouders en/of jeugdige.

·       Handelingsverlegenheid speelt ook een rol bij de inzet van de VIR, professionals nemen vaak de beslissing voor de ouders om de Verwijsindex niet te gebruiken, omdat ouders het lastig vinden. Terwijl de Verwijsindex er juist ook voor de ouders is.

·       De regio Rotterdam zou graag zien dat de AMvB wordt uitgebreid met kinderopvang en woningcorporaties. Medewerkers in de kinderopvang worden steeds professioneler, dus zij zijn zeker een goede toevoeging.

·       Je kunt de Verwijsindex aan bod brengen bij opleidingen in het sociaal domein 

Carin Bos, jeugdverpleegkundige en regiocoördinator Verwijsindex: “De VIR heeft zeker een aantal kinderen kunnen ondersteunen en redden, en daar doen we het voor! Als je het uitlegt, dan is men het erover eens dat het een heel mooi instrument is en uniek.”​​​​

Wie informeert de ouder zonder gezag?

Moet je als professional de ouder zonder gezag informeren over het afgegeven signaal?

Als de jeugdige nog geen 16 jaar is, dan zal de professional contact hebben met de ouder die het ouderlijk gezag heeft. De professional zal dan ook déze ouder informeren over het afgegeven signaal. Een ouder zonder gezag hoeft daarentegen niet te worden geïnformeerd door de professional. Sterker nog, informatie aan de biologische ouder zonder gezag mag alleen worden verstrekt op diens verzoek, en nooit uit eigen beweging van de professional. Hoe wordt de biologische ouder zonder gezag dan toch op de hoogte gehouden over zijn of haar kind? De ouder met gezag heeft de wettelijke plicht om de ouder zònder gezag te informeren over ‘gewichtige aangelegenheden’ aangaande zijn of haar kind (Burgerlijk Wetboek Boek 1 art. 377b). Wat valt onder een gewichtige aangelegenheid is niet gespecificeerd in de wet, en moet dan ook naar eigen inzicht worden ingevuld. De rechter kan hierbij helpen. Als de biologische ouder zonder gezag om informatie vraagt, dan dient de professional deze informatie wel te verstrekken, maar alleen als dit in het belang van het kind is. Kortom, de plicht om de ouder zonder gezag te informeren ligt dus niet bij de professional, maar bij de ouder mèt gezag. Dit is bij velen niet bekend en misschien is er wel een (morele?) taak voor de professional om de ouder mèt gezag hierover te informeren.

Zie op de homesite van Multisignaal  het gehele bericht, van 13 februari jl., met hierin tot slot diverse links die voor nadere informatie verwijzen naar onder meer de ouderschapswijzer en het verschil tussen biologisch en juridisch ouderschap en gezag.

Nieuwe versie Multisignaal Verwijsindex App.

Medio december jl. is de vernieuwde versie van de Multisignaal Verwijsindex App gelanceerd voor zowel Android als iOS! Vervolgens is naar alle Instantiebeheerders de betreffende aankondiging verstuurd. Deze app is gratis te downloaden in de App Store of via Google Play. De app is indertijd geïntroduceerd als praktisch hulpmiddel voor professionals. Bijvoorbeeld tijdens een keukentafelgesprek met ouders en/of jongeren.

Veilig en snel inloggen met de eigen code: Gebruik van de app gaat middels een persoonlijke pincode.
Gemakkelijk inloggen op computer of laptop: Als de app is ingesteld kan voortaan via de app snel worden ingelogd op de computer of laptop. Dit gaat als volgt, namelijk: 1. Login met je persoonlijke pincode in de app; 2. Scan de QR-code op de inlogpagina met de app.

E-Learning Omgeving.

Het systeem is sinds kort voorzien van een E-Learning Omgeving. " Leer hoe je je zelf zichtbaar kunt maken voor andere professionals die ook werken met jeugdigen. Ontdek hoe je samen met hen en het gezin de hulp kunt organiseren en afstemmen binnen de juridische kaders. Elkaar vinden, verbinden en samenwerken staan centraal in deze module".

Waarschuwingsbericht op inlogpagina bij gebruik van Internet Explorer 11.

Instanties/gebruikers die nog werken met de webbrowser Internet Explorer 11 (IE11) krijgen sinds september het volgende waarschuwingsbericht te zien op de inlogpagina van Multisignaal: “Uw webbrowser Internet Explorer 11 is verouderd. Per 1 januari 2020 kunt u met deze browser Multisignaal niet meer optimaal gebruiken. Wij adviseren het gebruik van actuele webbrowsers van Google Chrome, Firefox, Edge of Safari”.

Vanaf 1 januari 2020 wordt IE11 dus niet meer ondersteund. Een correcte werking van de verwijsindex wordt dan niet meer gegarandeerd. Mogelijk vormt zelfs inloggen dan een probleem. IE11 biedt niet hetzelfde niveau van veiligheid, heeft geen ondersteuning voor moderne technieken en is duidelijk trager dan andere webbrowsers. Kortom: IE11 werkt nog wel, maar Multisignaal wil de gebruikers de beste gebruikerservaring bieden en dit is met IE 11 niet meer mogelijk. Daarom wordt het gebruik van een andere webbrowser (zie bovenstaande opties) nadrukkelijk geadviseerd! Deze maatregel van Multisignaal is genomen in overleg met de Gebruikerscommissie (landelijk platform namens alle aangesloten regio’s). Daarom graag (nogmaals), indien van toepassing, dit item intern bespreken en afwegen of het nodig is om passende maatregelen te nemen, zodat een optimaal gebruik van de verwijsindex gegarandeerd blijft.

Landelijke evaluatie.

In opdracht van het Ministerie van VWS voert de organisatie Pro Facto de landelijke evaluatie van de verwijsindex uit. In deze evaluatie wordt gekeken in hoeverre dit systeem bijdraagt aan de doelstelling van de wet, te weten vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen professionals opdat jeugdigen tijdige en passende zorg ontvangen. In mei jl. hebben alle signaleringsbevoegden en de instellingscoördinatoren een bericht hierover ontvangen om aan deze evaluatie te kunnen deel nemen. Naar verwachting zal in november a.s. Pro Facto de aangeleverde gegevens gaan verwerken. Vervolgens zullen begin 2020 de resultaten worden gepresenteerd.

Nieuwe samenwerkingsconvenant.

Per 1 januari 2019 is het nieuwe Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Jongeren van kracht. Dit geldt voor de 3 regio's in Zuid-Limburg, nml. Maastricht-Heuvelland, Parkstad Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Behalve dat het voor de aangesloten partners zeer wenselijk is om eenduidige afspraken te maken in Zuid-Limburg, past dit ook in de afspraken in Zuid-Limburg op lokaal en regionaal niveau. In dit nieuwe convenant zijn onder meer de volgende aandachtpunten mee genomen, namelijk dat  het is getoetst aan de AVG-normen en dat signaleren een onderdeel is van de aangescherpte verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij iedere convenantpartij.

Vragen en antwoorden m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Relevante vragen en antwoorden m.b.t. de AVG voor instanties.

Wij gaan intensiever samenwerken!

Zie hiervoor de gezamenlijke Nieuwsbrief van de regio's Maastricht-Heuvelland, Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek.

Nieuwe naam signaleringssysteem.

In de afgelopen maanden is regelmatig tijdens gesprekken en/of bijeenkomsten met instanties aangegeven dat de benaming verwijsindex achterhaald is. Er is helemaal geen sprake van verwijzen naar. In feite doet deze aanduiding geen recht aan het uiteindelijke doel van het systeem. Diverse opties zijn overwogen. Ons streven is om in de nieuwe tenaamstelling de kracht van het systeem nadrukkelijke te duiden. Uiteindelijk heeft de Werkgroep Jeugdagenda Parkstad in haar overleg van eind september jl. aangegeven dat de voorkeur van een nieuwe naam uit gaat naar: Vroeg samenwerken In Parkstad. Omdat de afkorting VIP een begrip is geworden, blijven we wel deze afkorting hanteren.

Wat vinden professionals van de verwijsindex?

Onder de titel "De puzzel: ieder stukje telt" staat op verwijsindex.tv het verhaal van Andrea, die 15 jaar als maatschappelijk werkster heeft gewerkt. Ze is nu relatiemanager verwijsindex in Rotterdam en regio. Ze vertelt over haar puzzel, over hoe ieder stukje telt in de jeugdzorg. "Het kind boven alles en voortijdig samenwerken en elkaar vinden om aan het eind van de dag te kunnen denken: Ik heb het goed gedaan". In dat kader roept zij op tot het gebruik van de verwijsindex en tot samenwerken. Deze video is in te zien door in te loggen op www.verwijsindex.tv. en middels gebruik van de gebruikersnaam en de regio Parkstad.Wat vinden professionals van de verwijsindex?

Wat vinden jongeren eigenlijk zelf van de verwijsindex?

Er staat een nieuwe video op verwijsindex.tv. Deze vertelt het opzienbarende verhaal van Nadia. Zij is als kind van verslaafde ouders een zgn. "KOPP en KVO"-ervaringsdeskundige. Zij vertelt haar verhaal, over haar ervaringen met professionals, roept op tot samenwerken en gebruik van de verwijsindex. "Verschuilen achter privacy kan eigenlijk niet meer. Hulpverleners waren er wel, maar niet voor ons. We waren de verwantwoordelijkheid van een ander", aldus Nadia. Gebruikers van MULTISignaal hebben toegang tot deze video door in te loggen op www.verwijsindex.tv en verder te kiezen voor de gebruikersnaam van de toegang tot de verwijsindex en de regio Parkstad.