Ons motto voor 2016.

Voor 2016 is ons streven om middels diverse acties (eenduidige criteria, voorlichting, gespreksdeelname, etc.) het systeem steeds meer als een vroeg signalerings- en een samenwerkingsinstrument uit te dragen. Dit door in het belang van een cliënt bij extra betrokkenheid in een zo vroeg mogelijk stadium aan te geven zichtbaar te willen zijn voor een ketenpartner. Ons motto hierbij is: Samenwerking begint met voor elkaar zichtbaar te zijn. Wij hopen dat jullie deze visie met ons actief willen delen en uitdragen naar ketenpartners.

Activatie gezinsfunctionaliteit.

Het activeren van de gezinsfunctionaliteit, die is opgenomen in de Jeugdwet, is na enkele keren te zijn uitgesteld op 9 november ingevoerd. Derhalve is de Oudermatch geactiveerd en zal op een nog nader te bepalen moment de Adresmatch worden geactiveerd. De gezinsfunctionaliteit brengt professionals van elkaars betrokkenheid op de hoogte, indien er minimaal 2 signalen zijn afgegeven voor jeugdigen met hetzelfde woonadres (de Adresmatch) en/of met eenzelfde in de Basis Registratie Personen (voorheen GBA) opgenomen ouder (de Oudermatch). Om meer uitleg te geven over de gezinsfunctionaliteit en aanverwante onderwerpen, is het vraag- en antwoord document FAQ - Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit aangepast naar de nieuwe situatie. Ook is de Infographic aangepast. Deze is als download beschikbaar op http://www.multisignaal.nl/downloads/. Verder is een nieuwe versie van de Ouderfilm te zien op www.verwijsindex.tv.

Artikel in krant naar aanleiding van onderzoek.

In de Volkskrant van dinsdag 3 november jl. heeft het nieuwsbericht "Systeem voor melding van risicokinderen werkt niet" gestaan naar aanleiding van een onderzoek van mevr. Lecluijze, gezondheidswetenschapper. De dag erna verscheen een vergelijkbaar bericht in de Media Groep Limburg. Bij deze de reactie van MULTISignaal.

Release Notes 2.0.

De volledig vernieuwde webapplicatie van MULTISignaal 2.0 is vanaf 6 november on line. De gebruiker kan met zijn gebruikelijke gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Middels een korte schematische gebruikersinstruktie, "tutorial" voor gebruikers of instantiebeheerders kan na het inloggen kennis worden gemaakt met de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Deze nieuwe release staat ook op de webapplicatie onder "Documenten". Voor eventuele vragen kunnen gebruikers terecht bij het regionale functionele beheer 045-5605894 of vip@heerlen.nl.

Van niet naar wel signaleren.

Er zijn nog steeds instanties die nauwelijks signalen afgeven in de verwijsindex, maar daar wel op aangesloten zijn. Wat maakt dat de hulpverleners geen signaal afgeven in dit systeem? In opdracht van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal heeft Tessa Wijne, student van de academie voor Sociale Studies aan de Avans Hogeschool in Breda, hier onderzoek naar gedaan. Over de resultaten van dit onderzoek heeft zij onder andere dit artikel geschreven, dat als bijdrage dient voor de beroepspraktijk. Het artikel, van 15 juni 2015, is gepubliceerd binnen de Avans Hogeschool.

App voor Windows Phones.

In 2014 heeft MULTIsignaal reeds de Verwijsindex app voor iOS en Android gelanceerd. Met de komst van de wijkteams, is ook de vraag naar een app voor Windows phones toe genomen. Derhalve is de app verder ontwikkeld, zodat deze ook voor gebruikers van Windows phones beschikbaar is! Let op: Gebruik de app alleen indien je inlogt via de webpagina van MULTIsignaal. Voor signaleringsbevoegden, is de app een aanvullende en snelle mogelijkheid om cliënten te zoeken, signalen af te geven en matchinformatie in te zien. Dit kan nu op ieder gewenst moment, bijvoorbeeld onderweg of tijdens een huisbezoek. Bovendien is de app zeer gebruiksvriendelijk, zelfs als er nog geen ervaring is met de Verwijsindex. Uiteraard is er veel aandacht besteed aan de beveiliging. Zo worden er geen gegevens van cliënten opgeslagen en dient eerst te worden ingelogd met gebruikersnaam en wachtwoord, waarna voor een persoonlijke pincode moet worden gekozen. Meer informatie hierover staat vermeld in de privacyverklaring, die in de app is opgenomen. Tevens is daar de instructie voor het gebruik van de app te vinden. De app is gratis te downloaden. Meer informatie hierover en de links naar de verschillende stores staan op de website via http://www.multisignaal.nl/nieuws/multisignaal-lanceert-verwijsindex-app. Hopelijk wordt hiermee het gebruik van de Verwijsindex gestimuleerd om de ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen verder te optimaliseren. Derhalve: Maak je betrokkenheid bij jeugdigen kenbaar voor je collega-professionals middels de MULTIsignaal Verwijsindex app! Indien nog vragen, neem dan contact op via helpdesk@multisignaal.nl

Landelijke evaluatie verwijsindex.

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau DSP-groep de landelijke verwijsindex (VIR) geëvalueerd. Op 16 juni 2015 heeft staatsecretaris van Rijn deze evaluatie aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie hierover zijn brief aan de Kamer. De gehele evaluatie is te downloaden via de site van MULTISignaal.

Samenwerkingsconvenant verwijsindex jongeren.

Het Samenwerkingsconvenant Verwijsindex van de regioâs Maastricht-Heuvelland en Parkstad Limburg, is vanaf 1 januari 2012 van kracht geweest en liep op 31 december 2014 af. Een werkgroep, waarbij naast vernoemde 2 convenantregioâs, ook een afvaardiging van de regio Westelijke Mijnstreek betrokken was, heeft een nieuw convenant voorbereid. Ondanks het streven om dit convenant voor heel Zuid-Limburg te laten gelden, is het de regio Westelijke Mijnstreek niet gelukt om op dit moment aan te sluiten. Mogelijk sluit deze regio op een later moment aan. Inmiddels heeft besluitvorming van het nieuwe samenwerkingsconvenant door de gemeenten van de regioâs Maastricht-Heuvelland en Parkstad Limburg plaats gevonden en zijn de convenantpartijen benaderd voor ondertekening van het convenant. Het Samenwerkingsconvenant gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2015 en sluit daarmee naadloos aan op het oude convenant.

Aangesloten.

Momenteel zijn 109 verschillende instanties aangesloten bij de Verwijsindex Parkstad (VIP). Verderop staan deze instanties vermeld. Verder zijn er gesprekken gevoerd en/of nog gaande met instanties die aansluiting hebben toegezegd en/of aansluiting intern bespreken en overwegen.

E-book van professionals vóór professionals.

Het onderzoek naar een landelijk kwaliteitssysteem met betrekking tot de positieve gevolgen van een match in de verwijsindex heeft geleid tot een zgn. E-book "Achter iedere match schuilt een verhaal", waarin de meerwaarde van de verwijsindex aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt beschreven. Dit E-book is op de webapplicatie van MULTISignaal te zien onder "Documenten".

Drieluik over gespreksvoering.

Handig voor professionals. De regio Haaglanden heeft een drieluik over gespreksvoering getiteld "Casus en gesprek, zorgen bespreken" samengesteld. De 3 filmclips belichten verschillende fasen van het gesprek, namelijk: "Hoe bespreek ik mijn zorgen?", "Hoe informeer ik over een signaal" en "Hoe vraag ik toestemming voor overleg?". Ook de verschillende reacties van ouders komen aan bod en getoond wordt hoe daar mee om kan worden gegaan. Kijk voor de clips op www.verwijsindex.tv.

ISO-certificaat informatiebeveiliging

MULTISignaal N.V. is de organisatie die zorgt voor het technische applicatie beheer van het regionale signaleringssysteem en voor de aansluiting op de landelijke verwijsindex. MULTIsignaal heeft met ingang van 30 juni 2014 het ISO 27001 certificaat Informatiebeveiliging ontvangen (audit door BSI Group Netherlands). Met dit ISO certificaat toont MULTIsignaal aan uitvoering te geven aan het richtsnoer beveiliging persoons-gegevens van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

De MULTISignaal verwijsindex App.

Deze app is recent gelanceerd. De app is een aanvullende en snelle mogelijkheid om vanaf mobieltje en/of tablet jeugdigen te zoeken, te signaleren en/of matchgegevens te raadplegen. De app is be-doeld voor de signaleringsbevoegden van de lokale regioâs die signaleren via de webpagina van MULTIsignaal. Hiermee wordt onder meer ingespeeld op de beoogde laagdrempelige interventie thuis ten aanzien van zorg en steun door bijv. een wijknetwerk. Download hem nu gratis in de App Store of via Google play.

Nieuwe Jeugdwet.

Per 1 januari 2015 wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht. Deze wet brengt veranderingen met zich mee voor kinderen, ouders en professionals. Ook de verwijsindex verandert hierdoor mee. De verwijsindex wordt uitgebreid met de "adres- en gezins-match". Op dit moment ontstaat een match tussen professionals, die betrokken zijn bij dezelfde jeugdige. Dit blijft zo maar straks ontstaan ook matches op basis van overeenkomend adres en/of overeenkomende ouder(s). Dit betekent dat er zicht komt op professionals die betrokken zijn bij (half) broertjes en (half) zusjes. Hiermee ondersteunt de verwijsindex nog sterker het principe van 1 gezin - 1 plan - 1 regisseur. Momenteel wordt hard gewerkt om deze uitbreiding op een goede wijze technisch door te voeren en het systeem gebruiksklaar en gebruiksvriendelijker te maken. De verwijsindex gaat er anders uit zien, maar de basis blijft hetzelfde. Naar verwachting zal de implementatie begin 2015 zijn afgerond. Hierover volgt tijdig nadere informatie.