Uniformering signaleringscriteria

De verwijsindex Parkstad, nu: Vroeg Samenwerken in Parkstad Limburg, is in het afgelopen jaar in het kader van de "Door-ontwikkeling van de verwijsindex" een proces in gegaan om te onderzoeken of eenduidige signaleringscriteria te formuleren zijn ten behoeve van met name de 1e lijns-organisaties en de 2e lijns-organisaties. In dit proces is deze overweging tevens mee genomen voor de kinderopvang - en peuterspeelzaal organisaties. De Regiegroep Jeugd Parkstad is in haar bijeenkomst van december 2016 akkoord gegaan met het inzetten van de betreffende eenduidige signaleringscriteria ten behoeve van deze drie doelgroepen. Tevens heeft de Regiegroep ingestemd met de voorgestelde naamsverandering naar "Vroeg Samenwerken In Parkstad Limburg". Van belang bij een integrale aanpak van zorg omtrent een kind/jongere is open te staan voor zo spoedig mogelijke samenwerking met de verantwoordelijke ouders/verzorgers. Zoals de nieuwe naam reeds aangeeft is het streven om een in zo vroeg mogelijk stadium die samenwerking te zoeken. Dit voorkomt in de regel dat ouders/verzorgers afwijzend staan te aanzien van betrokkenheid en samenwerking. In dat geval kan dan ook zo vroeg mogelijk daadwerkelijk de samenwerking met ketenpartners worden gezocht en de aanpak van noodzakelijke zorg met elkaar worden afgestemd. Aanvullend aan de in Hoofdstuk 3, Artikel 7.1 van de Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Jongeren van Maastricht-Heuvelland en Parkstad Limburg (van 11/12/2014) genoemde signaleringscriteria, heeft de doorontwikkeling voor deze drie doelgroepen geleid tot het inzetten van de volgende gezamenlijke signaleringscriteria, namelijk:

A. 1e lijns-organisaties:

1. Als een derde ketenpartner (buiten jezelf en één van je natuurlijke bronnen, zie de notitie "Doorontwikkeling verwijsindex") erbij wordt betrokken en/of het "1G1P1R"-traject wordt ingezet.

2. Als (de geïndiceerde / beoogde / noodzakelijk) samenwerking en/of zorg niet op gang komt (volgens de eigen professionele inschatting).

3. Ingrijpende gebeurtenissen voor de cliënt, eventueel in combinatie met 1 en 2.

Er kunnen redenen zijn dat voldaan wordt aan deze signaleringscriteria maar er besloten wordt niet te signaleren. Dit dient dan gemotiveerd en gedocumenteerd te worden in het eigen dossier.

B. 2e lijns-organisaties:

1. Als een dossier wordt aangemaakt, tenzij gemotiveerd onderbouwd wordt aangegeven dat signalering (nog) niet nodig is.

2. Als de cliënt (de geïndiceerde / beoogde / noodzakelijk) samenwerking niet wil of deze niet op gang komt (volgens de eigen professionele inschatting).

C. Kinderopvang - / Peuterspeelzaal-organisaties:

1. Zodra noodzakelijk een derde (of zelfs al een tweede) ketenpartner (buiten jezelf en één van je natuurlijke bronnen, zie de notitie "Doorontwikkeling verwijsindex") erbij wordt betrokken en/of het "1G1P1R"- traject wordt ingezet.

2. Als (de geïndiceerde / beoogde / noodzakelijk) samenwerking en/of zorg niet op gang komt (volgens de eigen professionele inschatting).

3. Indien er een (herhaalde)betalingsachterstand is en/of het contact hierover moeizaam verloopt.

Er kunnen redenen zijn dat voldaan wordt aan deze signaleringscriteria maar er besloten wordt niet te signaleren. Dit dient dan gemotiveerd en gedocumenteerd te worden in het eigen dossier.

Heeft een organisatie zo mogelijk aanvullend nog een (organisatie specifiek) criterium, dan kan dat aan de betreffende signaleringscriteria worden toegevoegd. Deze signaleringscriteria worden als bijlage gevoegd bij de ondertekende Verklaring aansluiting Samenwerkingsconvenant.

Ons motto voor 2016.

Voor 2016 is ons streven om middels diverse acties (eenduidige criteria, voorlichting, gespreksdeelname, etc.) het systeem steeds meer als een vroeg signalerings- en een samenwerkingsinstrument uit te dragen. Dit door in het belang van een cliënt bij extra betrokkenheid in een zo vroeg mogelijk stadium aan te geven zichtbaar te willen zijn voor een ketenpartner. Ons motto hierbij is: Samenwerking begint met voor elkaar zichtbaar te zijn. Wij hopen dat jullie deze visie met ons actief willen delen en uitdragen naar ketenpartners.

Activatie gezinsfunctionaliteit.

Het activeren van de gezinsfunctionaliteit, die is opgenomen in de Jeugdwet, is na enkele keren te zijn uitgesteld op 9 november ingevoerd. Derhalve is de Oudermatch geactiveerd en zal op een nog nader te bepalen moment de Adresmatch worden geactiveerd. De gezinsfunctionaliteit brengt professionals van elkaars betrokkenheid op de hoogte, indien er minimaal 2 signalen zijn afgegeven voor jeugdigen met hetzelfde woonadres (de Adresmatch) en/of met eenzelfde in de Basis Registratie Personen (voorheen GBA) opgenomen ouder (de Oudermatch). Om meer uitleg te geven over de gezinsfunctionaliteit en aanverwante onderwerpen, is het vraag- en antwoord document FAQ - Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit aangepast naar de nieuwe situatie. Ook is de Infographic aangepast. Deze is als download beschikbaar op http://www.multisignaal.nl/downloads/. Verder is een nieuwe versie van de Ouderfilm te zien op www.verwijsindex.tv.

Van niet naar wel signaleren.

Er zijn nog steeds instanties die nauwelijks signalen afgeven in de verwijsindex, maar daar wel op aangesloten zijn. Wat maakt dat de hulpverleners geen signaal afgeven in dit systeem? In opdracht van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal heeft Tessa Wijne, student van de academie voor Sociale Studies aan de Avans Hogeschool in Breda, hier onderzoek naar gedaan. Over de resultaten van dit onderzoek heeft zij onder andere dit artikel geschreven, dat als bijdrage dient voor de beroepspraktijk. Het artikel, van 15 juni 2015, is gepubliceerd binnen de Avans Hogeschool.

E-book van professionals vóór professionals.

Het onderzoek naar een landelijk kwaliteitssysteem met betrekking tot de positieve gevolgen van een match in de verwijsindex heeft geleid tot een zgn. E-book "Achter iedere match schuilt een verhaal", waarin de meerwaarde van de verwijsindex aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt beschreven. Dit E-book is op de webapplicatie van MULTISignaal te zien onder "Documenten".

Drieluik over gespreksvoering.

Handig voor professionals. De regio Haaglanden heeft een drieluik over gespreksvoering getiteld "Casus en gesprek, zorgen bespreken" samengesteld. De 3 filmclips belichten verschillende fasen van het gesprek, namelijk: "Hoe bespreek ik mijn zorgen?", "Hoe informeer ik over een signaal" en "Hoe vraag ik toestemming voor overleg?". Ook de verschillende reacties van ouders komen aan bod en getoond wordt hoe daar mee om kan worden gegaan. Kijk voor de clips op www.verwijsindex.tv.

ISO-certificaat informatiebeveiliging

MULTISignaal N.V. is de organisatie die zorgt voor het technische applicatie beheer van het regionale signaleringssysteem en voor de aansluiting op de landelijke verwijsindex. MULTIsignaal heeft met ingang van 30 juni 2014 het ISO 27001 certificaat Informatiebeveiliging ontvangen (audit door BSI Group Netherlands). Met dit ISO certificaat toont MULTIsignaal aan uitvoering te geven aan het richtsnoer beveiliging persoons-gegevens van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Nieuwe Jeugdwet.

Per 1 januari 2015 wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht. Deze wet brengt veranderingen met zich mee voor kinderen, ouders en professionals. Ook de verwijsindex verandert hierdoor mee. De verwijsindex wordt uitgebreid met de "adres- en gezins-match". Op dit moment ontstaat een match tussen professionals, die betrokken zijn bij dezelfde jeugdige. Dit blijft zo maar straks ontstaan ook matches op basis van overeenkomend adres en/of overeenkomende ouder(s). Dit betekent dat er zicht komt op professionals die betrokken zijn bij (half) broertjes en (half) zusjes. Hiermee ondersteunt de verwijsindex nog sterker het principe van 1 gezin - 1 plan - 1 regisseur. Momenteel wordt hard gewerkt om deze uitbreiding op een goede wijze technisch door te voeren en het systeem gebruiksklaar en gebruiksvriendelijker te maken. De verwijsindex gaat er anders uit zien, maar de basis blijft hetzelfde. Naar verwachting zal de implementatie begin 2015 zijn afgerond. Hierover volgt tijdig nadere informatie.