Signaleren

Alleen een professional die door een organisatie als signaleringsbevoegde is aangemerkt kan een kind of jongere signaleren in de verwijsindex Parkstad. Op het moment dat een kind of jongere extra zorg nodig heeft kan er een signaal worden afgegeven in de verwijsindex. Op dat moment worden de algemene persoonsgegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum van het kind opgenomen. De reden van signaleren wordt niet opgenomen. Wanneer meer dan één hulpverlener een signaal afgeeft over een kind of jongere, komt automatisch een match tot stand tussen de betrokken professionals. Zij ontvangen van elkaar een (match)bericht. De laatste signalerende professional neemt vervolgens contact op met de eerste professional. Hierbij wordt onderling, volgens de geldende regels, informatie uitgewisseld. Er wordt bepaald wie de zorgcoördinator voor de betreffende casus is.

Een signalering in de VIP gebeurt bij voorkeur met mondelinge kennisgeving aan de ouders en/of aan de jongere zelf. In uitzonderlijke gevallen kan er, in het belang van de jongere, ook zonder kennisgeving een signaal afgeven worden. De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan organisaties, die ook een signalering over dezelfde jongere hebben afgegeven. De ouders of de jongere kunnen zelf vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen. Zij kunnen bij de gemeente verzoeken om een correctie van de persoonsgegevens of bezwaar aantekenen tegen opname van deze gegevens in de verwijsindex. Op de Verwijsindex Parkstad Limburg is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Op deze website is een formulier te vinden waarmee de ouders en/of de jongere inzage of correctie kunnen aanvragen.