Belangrijk voor u om te weten

Een signalering in de Verwijsindex Parkstad Limburg wordt aan u en/of uw kind doorgegeven.
De persoonsgegevens kunnen alleen ingezien worden door de betrokkenen hulpverleners.
U kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen.
U kunt verzoeken om een correctie in de persoonsgegevens.
U kunt een bezwaar aantekenen tegen opnamen van de persoonsgegevens van uw kind.

Op de Verwijsindex Parkstad Limburg is de Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp) van toepassing. De privacyregels zijn vastgelegd in het Samenwerkingsconvenant.

 

Inzage

Indien u een verzoek wilt doen voor een inzage, een correctie of een verwijdering van persoonsgegevens regionale verwijsindex Parkstad Limburg, kunt u bijgevoegd formulier invullen. Dit dient, vergezeld van een kopie van uw paspoort of ID-kaart, gestuurd te worden (per mail of per post) naar het genoemde adres. Bij gescheiden ouders dient de gezagdragende ouder bij de aanvraag een bewijs van zijn/haar ouderlijke gezag te voegen. Een uittreksel van het gezag kan worden opgevraagd bij de Rechtbank van Maastricht (tel. 088-3612222).

Bij een verzoek om inzage worden deze gegevens van uw zoon/dochter verstrekt.

Download het formulier "Verzoek om inzage van persoonsgegevens".

Download het formulier "Verzoek om correctie of verwijdering van persoonsgegevens".

 

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de organisatie van de Verwijsindex Parkstad Limburg.

Postbus 1, 6400 AA Heerlen

045-5605040 / 5605894

vip@heerlen.nl