Hoe werkt de Verwijsindex Parkstad Limburg?

Besteedt u extra zorg aan een kind of vindt u dat een kind extra zorg nodig heeft ? Dan geeft u een signaal af over deze jeugdige in de VIP. Op dat moment worden de algemene persoonsgegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum van het kind opgenomen. De reden van signaleren wordt niet opgenomen. Meldt ook aan het kind of jongere en/of ouders dat u in de VIP gaat signaleren. Bij kinderen jonger dan 12 jaar informeert u de ouders, bij 12-16 jaar informeert u de jongere én de ouders. Vanaf 16 jaar informeert u alleen de jongere.

Wanneer meer dan één hulpverlener een signaal afgeeft over een kind of jongere, komt automatisch een match tot stand tussen de betrokken professionals. Zij ontvangen van elkaar een (match)bericht. De laatst signalerende professional neemt vervolgens contact op met de eerste professional. Hierbij wordt onderling volgens de geldende regels informatie uitgewisseld. Er wordt bepaald wie de zorgcoördinator voor de betreffende casus is.

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak voor de beste zorg van het kind of de jongere. Dit gebeurt in overleg en met medewerking van alle andere professionals. Ook de jongere en eventueel de ouders worden hierbij betrokken. Het doel is te komen tot een integraal plan voor de jongere en/of het gezin.

Door een bundeling van krachten moet het kind of de jongere weer zo snel mogelijk en zo goed mogelijk op het juiste spoor gezet worden. Informatie over de signaleringsprocedures, gebruikshandleidingen, brieven en op de organisatie toegesneden registratiecriteria en afspraken zijn opgenomen in de gebruikersmap. Iedere deelnemende organisatie ontvangt een gebruikersmap.

De Verwijsindex Parkstad Limburg is aangesloten op de landelijke verwijsindex (VIR). Als een in de VIP gesignaleerd kind of jongere door een andere gemeente (buiten Parkstad) wordt gesignaleerd, komt toch een match tot stand.

 

Instructiekaarten - Werken met de Verwijsindex

Zie hier de handleiding MULTIsignaal release notes 2.0 naar aanleiding van de vernieuwde webapplicatie (november 2015) en de nieuwe instructiekaarten voor de rechtenrol gebruiker en voor de rechtenrol instantiebeheerder.