Wat is de Verwijsindex Parkstad Limburg?

De Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP) is een internetapplicatie, waarmee u als professional (hulpverlener, begeleider, leerkracht, etc.) kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar vroegtijdig kunt sig-naleren. Dit doet u als u extra zorg besteedt aan een kind of jon-gere op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding of veiligheid. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u een signaal afgeeft over een kind in de VIP. Uw organisatie bepaalt zelf welke criteria er zijn voor het signaleren van een kind in de verwijsindex. Een overzicht van deze criteria is opgenomen in het Samenwer-kingsconvenant van de VIP. Deze kunt u opvragen bij uw organi-satie.

 

De verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. Daarom is elke gemeente verplicht hieraan gevolg te geven. De acht Parkstadgemeenten doen dit gezamenlijk middels de Verwijsindex Parkstad. Het technische beheer ligt bij de organisatie MULTIsignaal. MULTIsignaal verzorgt voor gemeenten in Nederland de lokale risicosignalering en aansluiting op de landelijke verwijsindex.

Een signalering, door u als professional, in de VIP wordt automatisch ook in de landelijke verwijsindex geplaatst. Hierdoor is het mogelijk dat er een match plaats vindt met een professional uit een andere regio. Indien ouders of een jongere een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens indienen, zorgt de contactpersoon binnen Parkstad voor afhandeling. Deze contactpersoon ziet er op toe dat, indien verwijdering wordt gehonoreerd, alle persoonsgegevens zowel uit de VIP als uit de landelijke verwijsindex worden verwijderd.